03:21 20 جون 2019
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • پرچم کاتالونیا در مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • شرکت کننده در مسابقه هرم های انسانی در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
© REUTERS / Albert Gea
مسابقه تیم ها در اسپانیا

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از هرم های که در مسابقات اسپانیا توسط شرکت کنندگان تشکیل شده، منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر