19:41 19 جون 2019
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • رمضان، کدیروف، رئیس‌جمهور چچن، با رحیم کورییف 5 ساله
 • رمضان، کدیروف، رئیس‌جمهور چچن، به این کودک رکورد دار یک موتر صفر کیلومتر مرسيدس بنز را به عنوان تحفه داد
 • رمضان، کدیروف، رئیس‌جمهور چچن، به این کودک رکورد دار یک موتر صفر کیلومتر مرسيدس بنز را به عنوان تحفه داد
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
 • رمضان، کدیروف، رئیس‌جمهور چچن، با رحیم کورییف 5 ساله
 • کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت سینه‌کشی شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت سینه‌کشی برود.
© Sputnik / Said Tsarnaev
کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت "سینه‌کشی" شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت "سینه‌کشی" برود.

کریم کورییف کودک 5 ساله چچنی، رکورد جهان را در حرکت "سینه‌کشی" شکست. وی توانست بدون استراحت به مدت 2 ساعت و 25 دقیقه، 4105 بار حرکت "سینه‌کشی" برود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر