10:46 20 جون 2019
 • کودکان افغان در حال شادی پس از بارش نخستین برف در کابل
 • کودکان بیجاشدگان در هوایی برفی کابل
 • کابل پس از بارش نخستین برف
 • جوانان در حال عکس گرفتن پس از بارش نخستین برف در کابل
 • آهنگر در حال کار در جریان برف‌باری در کابل
 • کودکان در حال بازی پس از برف‌باری در کابل
 • خانواده‌یی در حال قدم زدن در جریان برف‌باری در کابل
 • مرد ماست فروش پس از بارش نخستین برف در کابل
 • جوان افغان در حال برف‌بازی پس از بارش نخستین برف در کابل
 • بایسکل سواری مردی در جریان برف‌باری در کابل
 • کودکان در حال بازی پس از برف‌باری در کابل
© REUTERS / Omar Sobhani
کودکان افغان در حال شادی پس از بارش نخستین برف در کابل

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر