23:22 01 اپریل 2020
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
  • نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند
© Sputnik / JAK / JAK
نامزدان بیرون فهرست انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند

ده ها تن از نامزدان بیرون فهرست در برابر کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض کردند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر