17:42 03 اگست 2020
  • بخش های از مندوی کابل طعمه آتش شده است
  • در این مارکیت حدود 400 دوکان طعمه‌ی حریق شده است
  • خسارات مالی هنگفتی به مردم وارد شده است
  • در این مارکیت حدود 400 دوکان طعمه‌ی حریق شده است
  • گروهی از آتش نشان ها نیز به محل رسیده اند
  • خسارات مالی هنگفتی به مردم وارد شده است
© Sputnik / JAK
بخش های از مندوی کابل طعمه آتش شده است

آتش‌سوزی در مارکیتی در مندوی کابل حوالی سال 6 صبح آغاز شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر