19:39 21 سپتمبر 2019
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
  • نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان
JAK
نگاره های از جریان گردهمایی نامزدان معترض در چهارراهی پشتونستان

شماری از نامزدان معترض کابل بار دیگر امروز به هدف ابطال آرای پایتخت و دادگاهی ‌شدن مقام‎های کمیسیون انتخابات در چهارراهی پشتونستان/ فواره آب گردهمایی اعتراضی راه‌اندازی کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر