18:56 19 اکتوبر 2021
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
  • آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»
© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
آزمایش تحت البحری مجهز با سیستم راکتی «پوزئیدون»

آژانس خبری اسپوتنیک توجه شما را به تصاویر اولین آزمایش سیستم راکتی «پوزئیدون» روسیه جلب میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر