• جنگنده‌های چندمنظوره‌ی سوخو - ۳۰ اس ام در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می
 • طیاره‌های شکاری سوخو - ۲۵ در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می
 • جنگنده چندمنظوره‌ی میگ - ۲۹ اس ام تی در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می
 • جنگنده‌های میگ - ۲۹ در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می
 • هلیکوپترهای ضربی می - ۲۸ ان شکارچی شب در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • طیاره شکاری سوخو - ۲۵ در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • هلیکوپتر کا - ۵۲ الیگاتور در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • جنگنده‌های سوخو - ۳۰ اس ام در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • پیلوت‌ها و جنگنده میگ - ۲۹ در پایگاه هوایی کوبینکا قبل از آغاز تمرین نمایش هوایی
 • جنگنده چندمنظوره‌ی سوخو - ۳۰ اس ام در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • پیلوت‌ها در داخل کابین جنگنده چندمنظوره‌ی سوخو - ۳۰ اس ام در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • جنگنده‌های سوخو - ۳۰ اس ام و میگ - ۲۹ در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • جنگنده چندمنظوره‌ی میگ - ۲۹ کا قبل از آغاز تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • جنگنده‌های چندمنظوره‌ی میگ - ۲۹ قبل از آغاز تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می در پایگاه هوایی کوبینکا
 • جنگنده چندمنظوره‌ی سوخو - ۳۰ اس ام در پایگاه هوایی کوبینکا پس از تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می
© Sputnik / Sergei Mamontov
جنگنده‌های چندمنظوره‌ی سوخو - ۳۰ اس ام در جریان تمرین نمایش هوایی رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی ۹ می

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر