02:50 25 سپتمبر 2020
 • سیبرن هاسکی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • سیبرن هاسکی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • سیبرن هاسکی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • گردشگران چینایی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
 • سیبرن هاسکی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
© Sputnik / Pavel Lvov
سیبرن هاسکی در پارک گردشگری «شفق شمالی» در مورمانسک.
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر