• اولین قطار مترو مسکو هنگام حرکت آزمایشی
 • ایستگاه کورسکایا
 • ایستگاه کراسناپرسنینسکایا
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسافران در ایستگاه پارک فرهنگی
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • ساخت و ساز ایستگاهفانویزنسکایا
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
 • مسکو 85 سالگی بزرگترین و مقبولترین مترو در جهان را تجلیل کرد
© Sputnik /
اولین قطار مترو مسکو هنگام حرکت آزمایشی
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر