05:01 01 دسمبر 2020
  • دیدار دو سالمند عاشق در اسپانیا
  • دیدار دختر با مادرش در خانه سالمندان در اسپانیا
  • پدر و پسر پس از 4 ماه قرنطینه در اسپانیا در خانه سالمندان یکدیگر را ملاقات کردند
  • درهای خاله سالمندان در اسپانیا بر روی فرزاندان باز شد
  • خانم 96 ساله با ماسک در انتظار دیدن فرزندش در خانه سالمندان
  • درهای خاله سالمندان در اسپانیا بر روی فرزاندان باز شد
  • دیدار فرزند و پدر پس از 4 ماه قرنطینه
  • ویروس گرونا در اسپانیا مانع عشق شده نتوانست
© AP Photo / Emilio Morenatti
دیدار دو سالمند عاشق در اسپانیا

در گالری امروز اسپوتنیک توجه شمار را به تصاویری از زندگی پس از رفع قرنطینه در اسپانیا و ابراز عشق میان مردم جلب می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر