02:12 30 سپتمبر 2020
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
 • ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
© REUTERS / Stringer
ببینید و لذت ببرید؛ بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر