00:15 17 اپریل 2021
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال در دریای سفید.
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال در دریای سفید.
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال در دریای سفید.
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال در دریای سفید.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • اولین گالری هنری زیر یخ جهان در پایان فبروری سال 2021 به روی بازدید کنندگان گشوده شد.
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال
 • افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال
افتتاح اولین نمایشگاه زیر یخ در قطب شمال در دریای سفید.

برای اولین بار در دریای سفید، در قطب شمال نمایشگاهی برای بازدید کننده‌گان افتتاح شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر