02:29 17 اکتوبر 2021
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
 • تیم ملی افغانستان
 • کادرفنی تیم ملی فوتبال افغانستان
 • نیمکت ذخیره‌های تیم ملی فوتبال افغانستان
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • اسلام الدین امیری بازیکن تیم ملی فوتبال کشور
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
 • فیصل شایسته بازیکن تیم ملی افغانستان
© Photo / AFF
تیم ملی فوتبال افغانستان

تیم ملی افغانستان در بازی برابر بنگلادیش تن به تساوی 1-1 داد و در جدول 5 امتیازی شد.

 • تیم ملی فوتبال افغانستان
  تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / AFF
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
  تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / AFF
 • تیم ملی افغانستان
  تیم ملی افغانستان
  © Photo / AFF
 • کادرفنی تیم ملی فوتبال افغانستان
  کادرفنی تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / AFF
 • نیمکت ذخیره‌های تیم ملی فوتبال افغانستان
  نیمکت ذخیره‌های تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
  تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • تیم ملی فوتبال افغانستان
  تیم ملی فوتبال افغانستان
  © Photo / Firouz Mashoof
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • اسلام الدین امیری بازیکن تیم ملی فوتبال کشور
  اسلام الدین امیری بازیکن تیم ملی فوتبال کشور
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • بازی افغانستان - بنگلادیش
  بازی افغانستان - بنگلادیش
  © Photo / AFF
 • فیصل شایسته بازیکن تیم ملی افغانستان
  فیصل شایسته بازیکن تیم ملی افغانستان
  © Photo / AFF
1 / 17
© Photo / AFF
تیم ملی فوتبال افغانستان
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر