06:01 21 سپتمبر 2021
  • بالون هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول بریتانیا.
  • اعضای خدمه بالون هایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول.
  • پرتاب چندین بالون هوایی در جشنواره  Bristol International Balloon Fiesta.
  • اعضای خدمه بالون هایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول.
  • بالون هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiestaدر بریستول بریت انیا.
  • پرتاب بالون های هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول بریتانیا.
  • پرتاب بالون های هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول بریتانیا.
  • پرتاب بالون های هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول بریتانیا.
© REUTERS / Henry Nicholls
بالون هوایی در جشنواره Bristol International Balloon Fiesta در بریستول بریتانیا.

عکس های دیدنی وجالب را از جشنواره «Bristol International Balloon Fiesta»، به شما به نشر می‌رسانیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر