10:19 23 سپتمبر 2021
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
 • زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هواییرامشتاین آمریکا در آلمان
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
زندگی پناهجویان افغان در اردوگاه در پایگاه هوایی"رامشتاین" آمریکا در آلمان

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از اردوگاه پناهجویان افغان در پایگاه هوایی آمریکا در آلمان جلب می کنیم.

پناهجویان افغان در اردوگاهی که در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان برپا شده است، مستقر شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر