09:30 23 سپتمبر 2021
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
  • سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.
© REUTERS / Brendan McDermid
سرباز آمریکایی از افغانستان به خانه بازگشت.

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب ترین عکس ها از جریان بازگشت سربازان آمریکایی از افغانستان به خانه خود جلب می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر