08:42 10 دسمبر 2018
سازمان ملل

تجاوز جنسی بر اطفال افریقا

© Flickr/ Gabriel Rodríguez
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تجاوز جنسی سربازان فرانسه بر اطفال جمهوری افریقای مرکزی

مامور عالی رتبه ملل متحد بنا بر واگذاری گزارشات محرم به تسارنوالی فرانسه در مورد تجاوز جنسی نظامیان فرانسه در مقابل اطفال جمهوری افریقای مرکزی از وظیفه اش برطرف شد.

اندرس کومپاس سویدنی- رئیس بخش عملیات سحرائی در اداره کمیسار عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در ژینو موقتاً از مقام اش برکنار گردید که ممکن از وظیفه اش برطرف گردد.

او به واگذاری اطلاعات محرم  ملل متحد به تسارنوالی فرانسه متهم شده است که اطلاعات محرم فوق الذکر درارتباط تجاوز جنسی، ظلم و شکنجه سربازان فرانسه علیه اطفال جمهوری افریقای مرکزی میباشد.

روزنامه گاردین بریتانیا خبر داده است که اندرس مجبور شد که اطلاعات در مورد شکنجه و تجاوز جنسی سربازان فرانسه در افریقا را به ارگان مربوطه واگذار گردد, زیرا ارگانهای ملل متحد در این عرصه اقدام نکرده اند.

گفتته میشود که حتی طفل 9 ساله هم مورد شنکجه و تجاوز جنسی قرار گرفته است. بعضی اوقات سربازان متهم شده فرانسوی اطفال را در مقابل عذا و یا پول وادار به چنین اعمال نا انسانی وادار به چنین عمل نموده اند.

نماینده ملل متحد خبر داد که با واگذاری اسرار محرم ملل متحد, اندرس جدی از پروتوکول تخلف نموده است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک