18:24 03 جولای 2020
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تانکر سینگاپور در پرداخت مالیه به کانال سوئز ریکارد جهانی قائم نموده است.

محب مامیش آمر کانال خبر داده داست که  Armada Krakenتانکر سینگاپور حق العبور به قیمت 4.5 ملیون دالر پرداخته است که در طول تاریخ کانال بی مثال میباشد.

قسمیکه نشریه Yom7, Armada Krakenخبر داده است،تانکر سینگاپوری — یکی از پنج بزرگترین تانکر جهان میباشد که مجهز با تخنیک تصفیه نفت بوده نفت را تولید مینماید.

کانال سوئز عایدات زیاد به بودجه مصر میدهد که در سال 2015 عایدات آن بیش از 5 ملیارد دالر ارزیابی میگردد    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر