سارانسک
گروه C
16/06 19:00
گروه H
19/06 15:00
گروه B
25/06 21:00
گروه G
28/06 21:00