سوچی
گروه F
23/06 21:00
گروه C
26/06 17:00
یک هشتم نهایی
30/06 21:00
یک چهارم نهایی
07/07 21:00