10:12 20 اکتوبر 2020
ورزش
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺁﺳﯿا ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ2022 ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ این شورا تایید کردند که ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ چین 2022 اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

به گزارش اسپوتنیک، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺁﺳﯿﺎیی یا OCA کاراته، ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺻﻌﻮﺩﯼ، ﺑﯿﺲﺑﺎﻝ، ﺳﺎﻓﺘﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ 2022 ﻫﺎﻧﮕﮋﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ.

این بازی‌ها در حالی اضافه می‌شوند که در ماه حمل ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺧﺒﺮ از حذﻑ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﺯ بازﯼﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ را داده بود.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ OCA ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 2 ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﺎﻧﮕﮋﻭ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ، ﺍﺿﺎﻓﻪ گردیده است.

شوﺭﺍﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺁﺳﯿﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩه، ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ 2022 ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، مسابقاتی که ﺩﺭ 51 ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ میزبانی ﺧﻮﺍﻫﺪ شد و ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺁﺳﯿﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ 2022 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ.

گفتنی است که مسابقات آسیایی ﻫﺎﻧﮕﮋﻭ 2022 از 10 ﺗﺎ 25 سپتامبر آن سال ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر