مسابقات و نتایج

تمامی مسابقات به وقت محلی آغاز می شوند. کالینین گراد =UTC +2، سامارا = UTC +4، یکاترینبورگ= UTC +5، مسکو و سایر شهرها = UTC +3
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"
  • *ورزشگاه "لوژنیکی"
  • **ورزشگاه "اسپارتاک"