13:49 16 نوامبر 2018
شهاب آسمانی بزرگی فردا در فاصله بالقوه خطرناکی از کنار زمین عبور می کند

میکروب در کیهان وجود دارد

© Photo/ NASA/JSC/D. Pettit
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

میکروب ها قادرند خود را با سخت ترین شرایط زیستی وفق بدهند

 به نوشته « گاردین» شهاب سنگ  « 67 ار» چوروموف — گراسیمنکو می تواند حامل میکروب های فضایی باشد. به گفته متخصصان  ترکیبات غنی  پوسته  سیاه سنگ گواه این امر است.

به عقیده ستاره شناسان مشهور،  وجود موجود زنده را می توان با  میکروب هایی در زیر پوسته یخی  توضیح داد که قادرند  خود را با  سخت ترین شرایط زیستی وفق بدهند.  میکروب های مشابه  که می توانند در شرایط مافوق سخت زنده بمانند. اینگونه میکروب ها در  نامساعد ترین نقاط سیاره زمین نیز  وجود دارند.

ستاره شناسان  معتقدند که  شهاب سنگ چوروموف — گراسیموف  می تواند خانه ای برای  میکروارگانیزم های  زنده باشد.  همانا شهاب سنگ های مشابه ی در زمان خود ناقل ارگانیزم های زنده به روی زمین بوده اند.

تحلیل ها نشان خواهد داد که  میکروب ها  می توانند در آن بخش هایی از سنگ آسمانی زندگی کنند  که در آنجا آب  وجود دارد. ارگانیزم های  حاوی نمک  که مانند ضد یخ عمل می کنند  قادرند  فعالیت خود را تحت منفی 40 درجه حفظ  کنند    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک