08:34 16 نوامبر 2018
ممنوعیت بر سگرت کشیدن

امریکا با کمپاین ضدتنباکو در کشورهای دیگر مبارزه میکند

© Fotolia / vege
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مبارزه امریکا با کمپاین ضدتنباکو در کشورهای دیگر

عادت مضر که زمانی نشانه کاکه گی و سرکشی شمرده میشد، در حال حاضر صبغه کاملاً دیگر کسب نموده است. از سال 2012 حکومت امریکا کمپاین اعلانات در رسانه های ملی که معتادان را به امتناع از عادت مضر و خطرناک فرا میخواند، تمویل میکند.

طبق اطلاعات، در عین حال این کمپاین اجتماعی بیش از یک میلیون نفر را به ترک کردن سگرت کشیدن ترغیب نموده، بزرگترین گروپ های تجارتی — صنعتی با اقدامات ضدتنباکو در خارج مبارزه میکنند.

ای. گری جیووینی، پروفیسور پوهنتون ایالت نیویارک در بوفالو میگوید: " اتاق تجارت ساخته شده، تا به تشبثات مساعدت نماید. کاپیتالیزم واقعاً هم قوی ترین انجن اقتصاد می باشد، ولی نباید منفعت را به حساب صحت مردم کسب کرد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک