13:15 26 سپتمبر 2018
جنرال نتالیه

زیباترین خانم جنرال جهان

© Photo / Prosecutor General's Office Workers' Day in Crimea
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30

نتاشه پکلونسکایا برای اولین بار با ینوفورم سفید جنرالی از استیژ سخنرانی نمود

نتاشه پکلئنسکایا سانوال کریمه برای اولین بار در محضر عام با ینوفورم سفید جنرالی از اسیژ سخنرانی نموده به تمام کارمندان سانوالی کشور روز سانوالی را تبریک گفت.

آژانس تاس قسمت از سخنرانی وی را نشر نموده است: "من برای اولین بار ینوفورم سفید را به تن نموده ام. طبعاً که به رنگ آبی ینوفورم عادت نموده بودم. حالا حس می کنم که ینوفورم سفید مسوولیت زیاد دارد". "من افتخار میکنم که در سال 2014 به صفت تسارنوال کریمه تعیین شدم و تا آخرین لحظه سعی می ورزم تا صفوف سانوالی پاک، فعال و مقدس باشد و در تقویه و تحکیم آن سعی می ورزم".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک