18:06 23 اکتوبر 2017
  جنرال نتالیه

  زیباترین خانم جنرال جهان

  © Photo/ Prosecutor General's Office Workers' Day in Crimea
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 92030

  نتاشه پکلونسکایا برای اولین بار با ینوفورم سفید جنرالی از استیژ سخنرانی نمود

  نتاشه پکلئنسکایا سانوال کریمه برای اولین بار در محضر عام با ینوفورم سفید جنرالی از اسیژ سخنرانی نموده به تمام کارمندان سانوالی کشور روز سانوالی را تبریک گفت.

  آژانس تاس قسمت از سخنرانی وی را نشر نموده است: "من برای اولین بار ینوفورم سفید را به تن نموده ام. طبعاً که به رنگ آبی ینوفورم عادت نموده بودم. حالا حس می کنم که ینوفورم سفید مسوولیت زیاد دارد". "من افتخار میکنم که در سال 2014 به صفت تسارنوال کریمه تعیین شدم و تا آخرین لحظه سعی می ورزم تا صفوف سانوالی پاک، فعال و مقدس باشد و در تقویه و تحکیم آن سعی می ورزم".

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک