14:25 24 سپتمبر 2018
Vegetable stall in a Market

رسانه ها: زیان از تحریمات روسیه برای ترکیه بارها از رقم متوقعه افزایش خواهد یافت

© Flickr/ Dmitry P
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

ترکیه از تحریمات روسیه خسارات جدی متحمل میگردد

تروریزم و تحریمات روسیه اقتصاد ترکیه را به آمادگی برای وضع بدتر وادار ساخته است. در این باره The Voice of America خبر داده است.
مولف مقاله خاطرنشان می سازد، بدون تردید، نسبت عمل تروریستی در استانبول در هفته جاری که در نتیجه ان 10 نفر توریست المانی کشته شدند، رشته صنایع توریستی که به اقتصاد ترکیه همه ساله مبلغ 34 میلیارد دالر عاید به بار می آورد، و سهم توریستان المانی در آن 15% تشکیل میدهد، صدمه خواهد دید.
صدای امریکا به نقل از رفعت کییاکیران کارشناس عرصه توریستی ترکیه می گوید:" چه کسی حالا به ترکیه خواهد رفت؟ بعد از این حمله توریزم ترکیه سقوط نموده است". به گفته موصوف، بسیاری المانیان در روزهای اخیر سفرهای شان را لغو کرده اند.
برعلاوه این، اقتصاد ترکیه همین اکنون اثرات تحریمات را احساس میکنند که مسکو بعد از آن وضع نمود که ترکیه طیاره بمبارد سو — 24 روسیه را در سرحد با سوریه سقوط داد. در مقاله گفته شده که اکثریت اقدامات تحریماتی روسیه علیه ترکیه به عرصه های زراعتی، بانکی و ترویستی اقتصاد ترکیه مربوط میگردند.
تحریمات روسیه از یک طرف و تهدید اعمال تروریستی از جانب دیگر نه تنها برای رشته توریزم و هوتل داری، بلکه برای تکسی رانان، فروشندگان روی بازار، صاحبان مغازه ها که عواید شان به توریستان مربوط می باشند، اثرات بسیار بدی دوامدار بجا خواهند گذاشت ".
کارشناس ترکی میگوید:"جبران این خسارات سالیان دراز را در بر خواهد گرفت. و این همه را چگونه میتوان محاسبه نمود".
صدای امریکا به نقل از برهان ایرا رئیس اتحادیه فروشندگان میوه جات و سبزیجات ترکیه خبر داده که "روسیه 60% تمام میوه جات و سبزیجات صادارتی ترکیه را خریداری میکرد. روسیه برای ما بازار بزرگ بود".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک