13:33 25 سپتمبر 2018
Hypothetical Planet Nine

«سیاره X»: دانشمندان ثبوت های موجودیت نهمین سیاره نظام شمسی را بدست آوردند

© Flickr/ Kevin Gill
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تثبیت موجودیت سیاره نهم نظام شمسی

تعداد سیارات نظام شمسی یکبار دیگر میتواند تا 9 سیاره برسد: جای سیاره بسیار کوچک حذف شده پلوتون را میتواند «سیاره X» خواهد گرفت که ثبوت های موجودیت آن را دانشمندان انستیتوت تخنالوژیکی کالیفورنیا بدست آورده اند. کتله این جسم آسمانی 10 برابر بیشتر از زمین بوده میتواند.

مایکل براون و کنستانتین باتیگین دانشمندان انستیتوت تخنالوژیکی کالیفورنیا توانسته ثبوت های نو موجودیت سیاره نهم نظام شمس به دست آورده اند. در این باره خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داده است. طبق معلومات حاصله، کتله این جسم آسمانی 10 برابر بیشتر از زمین بوده میتواند.

در متن مقاله که در مجله «The Astronomical Journal» نشر شده، گفته شده، نتیجه گیری های دانشمندان بر پایه تحلیل حرکت مدارهای هفت جسم ماورای نیپتون معلوم به علوم استوار می باشند. باتیگین و براون به این نتیجه رسیده اند که بر سمت گیری مدار اثرگزاری قوی جاذبوی صورت میگیرد.

بصورت فرضی حدس زده میشود که «سیاره X» شاید جسم عظیم گازی باشد که به دامنه دوردست نظام شمسی تحت تائثیر قوه جاذبه زحل و مشتری بیجا شده است. طبق ارزیابی های اولیه، «سیاره X» در فاصله 20 بار بیشتر از زمین، نسبت به مدار نیپتون، قرار دارد. دوری موقعیت آن از افتاب را تا 1200 واحد نجومی تشکیل میدهد.

دانشمندان به این نظر اند که صحبت راجع به کشف سیاره جدید هنوز قبل از وقت است: برای این کار به دست آوردن ثبوت های مشاهداتی موجودیت آن ضروری می باشند. این قضیه برای آنها،نسبت دوری سیاره از زمین و اینکه ساحه دید تیلسکوپ «هابل» محدود است و گمان نمی رود که سیاره را دیده بتواند، آسان تر معلوم نمی گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک