18:58 13 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 50
ما را در دنبال کنید

جهانیان میتوانند در سال 2022 با چشمان خود پیدایش نور روشن و جدید را در آسمان مشاهده نمایند.

سیستم دوگانه VFTS 352 در سحابی رتیل که توسط ستاره شناسان ЕКА کشف شده است، متشکل از دو سیاره بسیار پر حرارت، روشن و سنگین است  که ممکن عنقریب یا با هم بپیوندند و یا بشد قوی انفجار نمایند. طبق پیشبینی ها، نور فوق العاده روشن آن میتواند نور اکثریت ستاره های آسمانی کهکشان ما را تحت تاثیر قرار داده تاریک نماید.

موضوع بحث نزیدک شدن دو سیستم KIC 9832227 در صورت فلکی ماکیان "قو" است که 1800 سال نوری از ما فاصله دارد. ستاره های این سیستم بسیار با هم نزدیک اند و اتمسفیر عمومی دارند که سرعت دوران آنها به تدریج افزایش میابد. فعلاً 11 ساعت را تشکیل میدهد.

پروفیسر لاری مولنار از کالیج کالوینا امریکا در مورد امکان تصادم این دوسیستم بعد از 5 +- یک سال، در مجموعه سالانه اجتماع ستارشناسان خبر داده است که به گفته وی پیشبینی چنین فاجعه کیهانی غیر قابل پیشبینی و مشکل میباشد- اما چندین سال است که در این عرصه تحقیقات صورت گرفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر