12:45 22 مارچ 2018
  شهاب آسمانی

  پولیس های دزد ایران

  © Fotolia/ Elenarts
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  پولیس توریستی ایران پارچه های شهاب آسمانی توریستهای صیاد روسی را غارت کردند

  اسپوتنیک به نقل از روزنامه "گازیته. رو" خبر میدهد که به گفته تیمور کریاچکو عضو گروپ ماموریت علمی ستارشناسی روسیه، اشخاص ناشناس که خود را نمایندگان پولیس توریستی معرفی نمودند، نمونه های کوچک پارچه های شهاب آسمانی روسی را که توریستهای صیاد روسیه میخواستند به دانشگاه تهران تحفه بدهند، غارت کردند.

  دوتن شرکت کنندگان این ماموریت در جنوری سال جاری عازم شهر طبس ایران شدند که در جریان یک هفته پارچه های شهاب اسمانی را در صحرا های این منطقه جستجو و جمع آوری نمودند. در یکی از روز ها پولیس نزد ایشان آمدند و متیقن شدند که روس ها هیچ عمل غیر قانونی را انجام نمیدهند. پولیس فقط گزارشات خود را نوشت. صبح روزی بعدی که 16 جنوری بود، پولیسها با ینوفوم  خود را پولیس توریستی ایران معرفی نموده توریستهای روسی را بازداشت نمودند و چند پارچه شهاب آسمانی را که برای دانشگاه ایران به مثابه تحفه آورده بودند، به بهانه آزمایش ضبط کردند.

  کریاچو عضو هیت ماموریت علمی ستارشناسان روسی در  ایران در این ارتباط گفت: «این اشخاص کارت و آدرس  وظیفه خود را نشان ندادند. به این شکل ما تحفه روسی خود را که برای دانشگاه تهران آماده نموده بودیم از دست دادیم. شاید صارقین به این نظر باشند که پارچه های شهاب آسمانی در بازار زیاد ارزش دارد. ولی به هر صورت ما پارچه های شهاب آسمانی سقوط شده در ایران را جمع آوری نموده ایم».

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک