22:10 09 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پروفیسور روبرت رییچ (Robert Reich) در مقاله منتشره در نشریه « Newsweek»، چاپ امریکا می نویسد، افسانه راجع به این وجود دارد که ترامپ در راس اقتصاد نیرومند قرار دارد. آیا واقعاً هم چنین است؟ اگر شما به سطح زندگی اکثریت امریکایان نگاه کنید، شما منظره کاملاً دیگر را مشاهده کرده میتوانید.

طوریکه چندی قبل لاری کودلاو (Larry Kudlow) مشاور اقتصادی قصر سفید گفت، « تاریخ عمده امسال — این رونق اقتصادی، دوامدار و پایدار — است».

آیا واقعاً هم چنین است؟ اگر شما به سطح زندگی اکثریت امریکایان نگاه کنید، شما منظره کاملاً دیگر را مشاهده کرده میتوانید. رشد اقتصادی وجود دارد، اما این بر زندگی مردم عادی هیچگونه تائثیر نمی کند. اگر درست تر گفته شود، آنها، نسبت به گذشته، بدتر زندگی میکنند. و رئیس جمهور پرابلم های را فقط تشدید میکند.

درست است، بعد از مراسم تحلیف ترامپ در بازار بورس واقعاً هم رشد سریع آغاز شد. ولی آن نظر به اینکه جنگ تجارتی ترامپ زیان سنگین وارد می سازد، هرچه بیشتر کمتر پایدارتر میگردد.

80% بازار اوراق بهادار به 10% امریکایان بسیار ثروتنمند تعلق دارد و از همینرو اکثریت امریکایان اصلاً از چنین رشد سریع در این بازار هیچ نفع به دست نمی آورند.

جنگ های تجارتی همین اکنون بر کارگران عادی تائثیر مینمایند. محصول وضع شده ترامپ بر فولاد برای کارپوریشن «فورد» (Ford) به بهای میلیاردها دالر تمام شده که در نتیجه آن این تولیدکننده موترها مجبور شد تعداد عظیم کارگران را به رخصتی اجباری بدون پرداخت پول روان کند.

وضع رشد اقتصادی از چه قرار است؟ طوریکه معلومات وزارت تجارت امریکا نشان میدهند، اقتصاد حالا در حال رشد قرار دارد — در ربع دوم رشد را 2،4% تشکیل داده است.

حقیقت اقتصاد «در حال رشد سریع» ترامپ
© AP Photo / Jesco Denzel/German Federal Government
حقیقت اقتصاد «در حال رشد سریع» ترامپ

ولی امریکایان عادی این رشد را احساس نکردند. با درنظرداشت تورم پولی امروز معاش متوسط فی ساعت اندکی، نسبت به 40 سال قبل، بلندتر است.

ترامپ بر مردم ثروتمند مالیات وضع کرد و وعده داد که معاشات به اندازه 4 هزار دالر در سال افزایش خواهد یافت. ولی معاشات همچنان افزایش نه یافت.

ترامپ و جمهوریخواهان در کانگرس از بلنبردن معاشات اصغری که در سطح 25،7 دالر در ساعت متوقف مانده، امتناع می ورزند.

حقیقت اقتصاد «در حال رشد سریع» ترامپ
حقیقت اقتصاد «در حال رشد سریع» ترامپ

برعلاوه این، وزارت کار حالا قانون را لغوه میکند که تعداد کارگران را افزایش میداد که حق دریافت پول اضافه کاری به اندازه یک و نیم برابر داشتند.

اگرچه سطح بی کاری 7،2% می باشد، مشاغل مطمئین تر نمی باشند. حالا هر مقام پنجم را در امریکا کارمندان احراز میکنند که به اساس قرارداد کار میکنند. مخارج حفظ الصحه، نسبت به تورم پولی، سریعتر افزایش می یابد. در دو سال اخیر 4 میلیون نفر بیمه صحی را از دست داده اند. افزایش مخارج داروها از کنترول خارج شده است. ترامپ چگونه عکس العمل نشان میدهد؟ او اساس قانون راجع به قابل دسترسی بودن دارو برای کارمندان را تخریب میکند. او به بزرگترین کمپنی داروسازی « CVS» اجازه متحدشدن با بزرگترین کمپنی بیمه « Aetna» میدهد که میتوانند در آینده بهای دارو را هنوز هم بیشتر بالا ببرد.

اکثراً جروبحث ها راجع به «اقتصاد» پیرامون معلومات کلی راجع به رشد، بازار بورس و بی کاری متمرکز اند.

ولی اکثریت امریکایان در شرایط اقتصاد دیگر زندگی میکنند. آنها در شرایط اقتصاد شخصی شان زندگی میکنند که بصورت مستقیم به اندازه معاش، تضمین کار، رفت و آمد به کار و از کار، بهای مسکن، خدمات صحی، داروها، آموزش و بیمه خانه مربوط می باشند. این همه بر کیفیت زندگی اکثریت امریکایان تائثیر میکند.

امریکایان بجای رشد سریع اقتصادی بدترشدن شدید تمام عرصه های زندگی مشاهده میکنند.

منابع روسیه، باوجود تحریمات امریکا، ضروری خواهند بود
© AP Photo / Alex Brandon
منابع روسیه، باوجود تحریمات امریکا، ضروری خواهند بود

فقط ترامپ مسوول این همه نیست. برخی از این تمایلات قبل از انتخاب او بوجود آمده بودند. اما او هیچ کاری نکرد، تا اوضاع را بهوبد بخشد. او فقط اوضاع را هنوز هم وخیمتر می سازد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر