یکاترینبورگ
گروه A
15/06 17:00
گروه C
21/06 20:00
گروه H
24/06 20:00
گروه F
27/06 19:00