04:45 20 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

زیست شناسان اروپایی احتمال ظهور سویه ویروس SARS-CoV-2 مقاوم در برابر واکسین های موجود را در جمعیت مشروط ده میلیون نفری که واکسیناسیون در آن انجام می شود، الگوسازی کرده اند.

به گزارش اسپوتنیک، نتیجه های پژوهش زیست شناسان اروپایی که در نشریه Scientific Reports منتشر شده نشان داده است، که حداکثر احتمال سویه مقاوم به واکسین هنگامی رخ می دهد، که حدود 60 درصد از جمعیت واکسینه شوند و کمترین آن - با 100 درصد. برای جلوگیری از ظهور سویه های جدید به ویژه خطرناک ویروس کرونا، نویسندگان اصرار دارند: یکم، سرعت واکسیناسیون را تسریع کنید و دوم، به رعایت تمام اقدامات ایمنی از جمله استفاده از ماسک تا پایان بیماری همه گیر ویروس کرونا ادامه دهید. 
پژوهشگران سوئیس، اتریش و اسپانیا، به سرپرستی فئودور کندرشوف از دانشکده پزشکی دانشگاه ژنو، مدلی را برای تکامل ویروس SARS-CoV-2 در یک دوره سه ساله ساختند. مدل پارامترهای زیر را در نظر گرفته است: میزان واکسیناسیون، فراوانی جهش و تغییر در میزان انتقال بسته به مداخلات خارجی، مانند اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی.
نتایج نشان داد، که احتمالاً گونه های جدید مقاوم به واکسین با نرخ واکسیناسیون جمعیتی حدود 60 درصد و کمترین احتمال 100 درصد ظاهر می شوند. این به دلیل مزیت رشد در حضور واکسین های سویه های مقاوم در مقایسه با نوع اصلی به اصطلاح نوع وحشی است.
این نظر وجود دارد که رسیدن به سطح 60 درصد واکسینه شده باعث ایجاد ایمنی جمعی می شود، اما نویسندگان معتقدند، که این فقط خطرناک ترین لحظه ای است که در هیچ موردی نباید محدودیت ها کاهش یابد.
دانشمندان معتقدند، که معرفی سریع واکسین احتمال ظهور یک گونه مقاوم را کاهش می دهد، اما در زمانی که بیش از نیمی از مردم واکسینه شده اند، باید اقدامات خاصی برای جلوگیری از گسترش و تکامل ویروس انجام شود.
نویسندگان این مطالعه در بیانیه مطبوعاتی Springer Nature می گویند: "اگر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را در صورت واکسیناسیون اکثر مردم تضعیف کنیم، احتمال وجود گونه مقاوم به شدت افزایش می یابد".
نویسندگان خاطرنشان می کنند، که اقداماتی مانند استفاده از ماسک، آزمایش انبوه و فاصله اجتماعی باید در تمام مراحل واکسیناسیون حفظ شود تا اجازه دهد سویه های مقاوم در حال ظهور به طور طبیعی ناپدید شوند.
از آنجا که تأخیر در واکسیناسیون در برخی کشورها ممکن است احتمال بروز گونه های مقاوم به واکسین در آنجا را افزایش دهد، محققان اصرار دارند که برای تسریع در واکسیناسیون در سطح جهان و کاهش احتمال انتشار سویه های مقاوم تلاش شود.