24 March 2014, 12:10

در زمان جشنگیری عید نوروز در سالن های کنسرت مسکو افغانها, آذری ها، تاجیک ها ، قزاق ها ، قرقیزها، باشقیرها، لزگین ها، کردها، آشوری ها، ترکمن ها و ازبک ها را جمع شده بودند.

با توجه به علاقه زیادی به این جشن که نماد ورود بهار وتقویت دوستی و وحدت بین ملت های فدراسیون روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و بسیاری از کشورهای شرقی می باشد، از طرف دولت مسکو هفته نوروز را اعلام میشود .

با توجه به علاقه زیادی به این جشن که نماد ورود بهار وتقویت دوستی و وحدت بین ملت های فدراسیون روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و بسیاری از کشورهای شرقی می باشد، از طرف دولت مسکو هفته نوروز را اعلام میشود.
در مسکو اقدمات جشن و کنسرت ها برگزار می شود: روز 22 مارچ در سالن مرکزی دولتی اجرای کنسرت "روسیه" (کاخ ورزشی "لوژنیکی" ) جشنواره "نوروز 2014" صورت گرفت و 24 مارچ سومین جشنواره بین المللی " دوستی ملت ها " برگزار شد.
لازم به ذکر است که اقدامات مربوط به جشنگیری نوروز با مشارکت سفارتخانه های خارجی و انجمن های ملی در مسکو انجام می شود. در صحنه های نوروزی گروه های حرفه ای هنرمندان روسیه و کشورهای شرقی و منجمله افغانستان برنامه های خود را اجرا میکنند.

در زمان جشنگیری عید نوروز در سالن های کنسرت مسکو افغانها, آذری ها، تاجیک ها ، قزاق ها ، قرقیزها، باشقیرها، لزگین ها، کردها، آشوری ها، ترکمن ها و ازبک ها را جمع شده بودند.

 

  •  
    در میان گذاشتن