4 April 2015, 12:44

روسیه به ایران پروژه های مشترک پیشنهاد میکند

روسیه به ایران پروژه های مشترک پیشنهاد میکند

صنایع موترسازی و هوایی روسیه و همچنان کشتی سازی جهت پیشنهاد نمودن تحقق پروژه های مشترک در ایران بعد از رفع تحریمات علیه ان کشور اماده اند. در این باره دنیس مانتوروف وزیر وزارت تجارت و صنایع روسیه اعلام داشته است.

وزیر گفت: هم صنایع موترسازی، هوایی و کشتی سازی اماده اند با شرایط کوپراسیون و شرایط پروژه های مشترک با ایران اماده می باشند. ما به ورود به این بازار علاقمندی داریم.

  •  
    در میان گذاشتن