سامارا
گروه A
25/06 18:00
گروه H
28/06 18:00
یک هشتم نهایی
02/07 18:00
یک چهارم نهایی
07/07 18:00